കാർബൺ ഫൈബർ CNC മെഷീനിംഗ്

  • കാർബൺ ഫൈബർ CNC മെഷീനിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ

    കാർബൺ ഫൈബർ CNC മെഷീനിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ

    ഞങ്ങളുടെ CNC റൂട്ടർ വഴി കാർബൺ ട്യൂബുകളും കാർബൺ പ്ലേറ്റുകളും മുറിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.ഞങ്ങൾക്ക് 2D, 3D ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനുകളിൽ സമ്പന്നമായ അനുഭവമുണ്ട്, കൂടാതെ വർഷങ്ങളായി വെക്റ്റർ ഗ്രാഫിക്‌സുമായി ഇടപഴകുന്നു, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ CNC റൂട്ടറിൽ മുറിക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ ഡിസൈനുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ വൈദഗ്ദ്ധ്യം ഉപയോഗിക്കാം.

    ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം CNC റൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഫൈബർ പ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കുന്നതിനുള്ള സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു.ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിംഗ് നൽകുക, ഞങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈനായി പൂർത്തിയാക്കാം.

  • കാർബൺ ഫൈബർ CNC മെഷീനിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ

    കാർബൺ ഫൈബർ CNC മെഷീനിംഗ് ഭാഗങ്ങൾ